Generelle tilskudd – informasjon

TILDELINGSKRITERIER:

  1. Disse kan søke: Kommuner, institusjoner, organisasjoner (andre enn medlemsorganisasjoner i TRØBUR), og andre i Trøndelag.
  2. Dette kan det søkes støtte til: Tiltak, prosjekt og utviklingsarbeid som har som mål å involvere ungdom i mer enn én kommune i Trøndelag
  3. Tildelingsgruppe: Styret i TRØBUR. Daglig leder i TRØBUR er saksbehandler.
  1. Beløp: Maks søknadsbeløp: kr. 20 000,- dog ikke mer enn søkers egenandel / egeninnsats i tiltaket / prosjektet. Det gis ikke tilskudd til samme type tiltak / prosjekt fra samme søker mer enn 2 ganger.
  1. Søknadsfrist: Søknadene behandles kontinuerlig.
  2. Utbetaling: Om ikke annet er avtalt utbetales tilskuddet når regnskap og rapport for tiltaket foreligger. Tilskuddet bortfaller om regnskap og rapport ikke er mottatt innen 3 måneder etter tiltaket / prosjektets avslutning
  3. Krav til søknaden: Inneholde beskrivelse av tiltaket, planlagt gjennomføring samt budsjett og finansieringsplan.
  1. Annet: For å være søknadsberettiget må ungdom ha en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringsprosessen av tiltaket. Alle som får tilskudd har plikt til å opplyse om at tiltaket støttes av TRØBUR. Søknaden må være sendt elektronisk senest 1 måned før tiltaket / prosjektet iverksettes / gjennomføres.

Søknadsskjemaet er elektronisk og finnes her